Договір

ДОГОВІР №______

про надання послуг у наданні доступу до мережі Інтернет

м. Охтирка «____»_____________20__г.

ОПЕРАТОР: Товариство з обмеженою відповідальністю «Телекомунікаційна компанія «ПЛАЗМА» , зареєстроване як платник податків на загальних підставах , яке діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, серія ААВ № 318662, виданого виконавчим комітетом Охтирської міської ради Сумської області 24.05.2012 р., та відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11.01.2012 року № 04-206/09 внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій та ліцензії АЕ 183685, виданої НКРЗ від 03.12.2012 р., з одного боку та

АБОНЕНТ: ________________________________________________________________________ фізична особа, що за плату користується послугами Оператора, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Оператор надає Абоненту на платній основі послуги доступу до Локальної мережі передачі інформації Оператора, побудованої на основі технології Ethernet та послуги доступу до мережі Інтернет через Локальну мережу за допомогою бездротового доступу до мережі.

1.2. Абонент зобов’язується приймати та оплачувати ці послуги на умовах Договору та згідно з обраним та діючим Тарифним Планом.

2. Права та обов’язки сторін.

2.1. Права та зобов’язання Оператора.

2.1.1. Провести роботи з монтажу та підключення Абонента до Локальної мережі Оператора відразу після подачі повідомлення в офіс Оператора або в телефонному режимі (телефон служби підтримки: 066-2216827).

2.1.2. Одноразово (при підключенні) налагодити програмне забезпечення Споживача (драйвера мережевої карти для Windows версії, яка на момент підключення підтримується її виробником та Інтернет-браузер).

2.1.3. У випадку, якщо з’ясувалися обставини, що перешкоджають підключенню в зазначений термін (термін підключення визначається в момент подачі заявки на підключення), то термін підключення продовжується за угодою з Оператором.

2.1.4. Після підключення доступу до комп’ютерної мережі, відповідно до обраного та діючого Тарифного плану, Оператор на платній основі згідно тарифів (додаток № 1 до даного Договору) надає доступ Абоненту до мережі Інтернет.

2.1.5. Оператор надає Абоненту синхронний широкосмуговий доступ до Інтернету.

2..1.6. Вести облік обсягу та вартості надання послуг за кожним Абонентом, якій закріплений за даним тарифом, і забезпечити його достовірність.

2.1.7. Забезпечити правильність застосування тарифів та своєчасного інформування Абонента про їх зміну на сайті: http://tkplazma.com.ua (за 10 днів).

2.1.8. Оператор має право тимчасово відключити Абонента від мережі в разі проведення планових або непередбачених ремонтних робіт кабельних ліній чи обладнання Оператора. Оператор зобов’язаний всі планові та непередбачені ремонтні роботи виконувати в стислий термін.

2.1.9. За умови надання Абонентом заявки надавати технічну підтримку (консультації) з питань функціонування та налагоджування стандартного програмного забезпечення для забезпечення роботи в мережі. Заявку можна оформити за адресою Оператора, вказаною в реквізитах цього Договору в робочий час з 09:00 до 18:00. Обсяг консультацій обмежується питаннями, пов’язаними з наданням інформаційних послуг в рамках цього Договору.

2.1.10. Оператор має право відключити без попередження Абонента від мережі за умови, якщо виявляються факти наступних дій Абонента: розсилка незапитаної масової пошти, порушення авторських прав, порушення суспільних правил моралі, наклеп, підміна МАС та ІР адресів, незаконний доступ до інших комп’ютерів в мережі (поширення «вірусів», «черв’яків», «троянських коней»), інша деструктивна діяльність (така як злом, сканування, аналіз чужого трафіку, використання не свого логіна і пароля для доступу до мережі, дії, які обмежують або перешкоджають у вільному доступі чи використанні ресурсів мережі іншими користувачами), за якою Оператор прийме рішення, що вона завдає шкоди іншим користувачам мережі або репутації Оператора.

2.1.11. Оператор має право відмовити Абоненту в наданні послуг, якщо виконання вимог Абонента виходить за рамки технічних можливостей Оператора.

2.2. Права та зобов’язання Абонента.

2.2.1. До моменту укладення Договору уважно ознайомитися з Прейскурантом Оператора та подати письмову або в телефонному режимі заявку на підключення до локальної мережі Оператора. Підписанням даного Договору Абонент підтверджує, що він ознайомлений та згоден з умовами Договору і Правилами, включаючи умови оплати та інше.

2.2.2. Забезпечити доступ до приміщення Абонента для огляду засобів зв’язку і телекомунікацій, а також проведення необхідних робіт представниками Оператора в узгоджений з Абонентом час.

2.2.3. Абонент є кінцевим користувачем і зобов’язується не переуступати або не передавати свої права, обов’язки за цим Договором третім особам.

2.2.4. У разі тимчасової відмови Абонента від споживаних послуг без розірвання цього Договору, Абонент зобов’язується сповістити не пізніше 3 (трьох) днів про це Оператора шляхом подання письмової заяви або оповістити по телефону 0662216827. У разі неподання заяви з вини Абонента абонентська плата нараховується згідно з діючим тарифним планом і перерахунок суми абонентської плати не проводиться.

2.2.5. Перевіряти інформацію, що стосується даного Договору на www-сайті Оператора http://tkplazma.com.ua (зміна тарифних планів та інших умов).

2.2.6. Абонент зобов’язується своєчасно оплачувати надані йому за цим Договором послуги.

2.2.7. Абонент зобов’язується підтримувати в справному стані всі необхідні для використання послуг технічні засоби телекомунікацій Оператора.

2.2.8. Абонент достроково має право розірвати Договір за умови попередження ним Оператора не пізніше ніж за 15 календарних днів до скінчення абонентської плати на наступний календарний місяць.

2.2.9. Абонент має право повернення від Оператора невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг.

2.2.10. Абонент має право змінити тарифний план в будь-який момент, звернувшись за телефоном або в офіс Оператора. В разі зміни тарифного плану абонентська плата нараховується з моменту зміни тарифу.

2.2.11. Якщо Абонент не згоден з новими умовами тарифного плану, він зобов’язаний повідомити Оператора про розірвання Договору у письмовій формі або за телефоном 066-2216827 на протязі 10-ти днів з моменту публікації нових умов. Відсутність письмової або усної відмови від Договору до вступу змін в силу приймається за згоду Абонента з новими умовами Прейскуранта.

2.2.12. Абонент зобов’язується у разі відсутності працездатності мережі на протязі не менше 5 (п’яти) годин повідомляти про те що трапилося Оператора за реквізитами, зазначеними у даному Договорі.

2.2.13. Для уникнення ушкодження комп’ютерного обладнання Абонента (комп’ютер, ноутбук, роутер та інше), Абонент зобов’язується:

— комп’ютер підключати тільки до розетки з робочим заземлюючим контактом;

— при першому прояві грози відключати мережевий кабель, який іде від комутатора(обладнання) Оператора до комп’ютера, роутера та іншого обладнання Абонента.

2.2.14. Абонент має право на отримання телефонних консультацій служби технічної підтримки. Обсяг консультацій обмежується питаннями, пов’язаними з наданням та отриманням пакетів телекомунікаційних послуг.

2.2.15. Абонент має право письмово або усно повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням послуг, а Оператор по можливості в стислий термін задовольнити всі вимоги, заявлені в претензії.

2.2.16. Абонент зобов’язаний утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах житлового будинку, квартири, приміщення.

3. Вартість і порядок розрахунків

3.1. Вартість послуг за даним Договором визначається Прейскурантом послуг Оператора. Оплата послугОператора здійснюється Абонентом за розцінками, вказаними в Прейскуранті, який діє на момент укладення Договору. Усі зміни тарифів зазначаються на сайті Оператора.

3.2. Абонент оплачує Послуги авансом, відповідно до Прейскуранта і вибраного тарифного плану.

3.3. Оплата послуг Абонентом робиться в національній валюті України готівковим шляхом.

3.4. Особовий рахунок Абонента ведеться в національній валюті України.

3.5. Поповнення особового рахунку Абонент у касі Оператора. Про зміну правил поповнення рахунку Абонента Оператор повинен повідомити не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку наступного розрахункового періоду. Розрахунковим періодом є календарний місяць. При оплаті за послуги Оператор повинен видати Абоненту квитанцію про сплату.

3.6. Абонент самостійно стежить за станом свого особового рахунку, отримуючи інформацію через www-сайт Оператора (http://tkplazma.com.ua).

3.7. У разі, якщо баланс особового рахунку Абонента досягає 0 (нуль) гривень або є недостатнім для покриття абонентської плати, Оператор призупиняє надання послуги до надходження чергового авансового платежу Абонента.

3.8. У разі відсутності оплати з боку Абонента впродовж 31 (тридцяти одного) дня з моменту досягнення особового рахунку Абонента значення 0 (нуль) гривень, Оператор має право на відключення Абонента від мережі. Надання послуги поновлюється при оплаті Абонентом авансового платежу. В разі, якщо Абонент не користувався послугою тривалий час (більше ніж 62 календарних дні), а потім вирішив продовжити користуватись послугою, він зобов’язаний повідомити про це Оператора до проведення авансового платежу за послугу.

3.9. Розрахунок абонентської плати йде автоматично (за допомогою білінгової системи), з розрахунку: вартість абонентської плати поділяється на 31 календарний день.

3.10. Впродовж усього терміну дії Договору послуги, надані Оператором впродовж відповідного календарного місяця, вважатимуться зробленими належним чином за відсутності письмових заперечень (претензій) з боку Абонента, виставлених Операторові впродовж 3 днів з моменту завершення відповідного календарного місяця. Після закінчення зазначеного терміну претензії не приймаються.

3.11. У разі виходу з ладу комп’ютерного устаткування Абонента можливий варіант «заморожування» авансового платежу Абонента. При цьому Абонент повинен у момент поломки комп’ютерного устаткування повідомити про це Оператора із зазначенням ситуації, що склалася.

4. Інші умови Договору.

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Оператор і Абонент несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору і діючого законодавства України.

4.2. Оператор не несе жодної відповідальності за часткове або повне пошкодження кабелю, обладнання, яке знаходиться в Абонента.

4.3. Відновлення пошкодженого кабелю чи обладнання, розташованого в зоні відповідальності Абонента, повністю оплачується Абонентом.

4.4. Надання послуг, не перерахованих у Прейскуранті і які не входять до предмету даного Договору, обговорюються між Сторонами Договору окремо.

4.5. Абонент і Оператор зобов’язуються забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента, якщо такі використовуються. Оператор не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом через розголошення останнім своєї облікової інформації.

4.6. Виконання предмету цього Договору виключає отримання будь-якої вигоди Абонентом при передачі отриманих від Оператора послуг третім особам.

4.7. Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних” своїм підписом під Договором кожна зі Сторін надає згоду (дозвіл) іншій Стороні на обробку (в тому числі збір, використання та зберігання) своїх персональних даних (дані про особу), вказаних в документах Сторін, у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у Договорі та інших документах, укладених на виконання Договору, з метою забезпечення господарській діяльності Сторін та реалізації відносин і бази даних контрагентів Сторін.

Сторони підтверджують, що особи, визначені в даному Договорі, персональні дані яких будуть оброблятися у зв’язку з виконанням умов Договору, ознайомленні з правами та обов’язками, зазначеними Законом України „Про захист персональних даних”, та зобов’язуються забезпечувати виконання вимог Закону України „Про захист персональних даних”, включаючи забезпечення захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них та дотримання прав суб’єктів персональних даних.

4.8. Абонент надає дозвіл на розміщення телекомунікаційного обладнання Оператора у не житловій частині будинку, що належить йому на правах спільної власності, на підставі діючого законодавства України.

4.9. Спори між Оператором та Абонентом, що випливають у зв’язку з виконанням умов цього Договору, неврегульовані шляхом переговорів, підлягають вирішенню у судовому порядку. Сторони зобов’язуються вжити всі можливі дії для досудового вирішення спору. Досудовий (претензійний) порядок вирішення спорів обов’язковий для Сторін. Претензії направляються однією стороною іншій стороні рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін відповіді на претензію складає 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання претензії.

4.10.Оператор несе відповідальність за погіршення якості Послуг, перебої у роботі та ін., крім випадків, коли причини знаходяться поза межею контролю та впливу Виконавця, в тому числі при пошкодженнях обладнання та з’єднувальних ліній Абонента. У цьому випадку перерва у наданні Послуг не є простоєм і вказаний час підлягає оплаті Замовником;

4.11. Оператор не несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути завдані Абоненту внаслідок споживання або не споживання ним Послуг за даним Договором;

4.12. Оператор не несе відповідальність за порушення Абонентом чинного законодавства України при користуванні Послугами, що надаються Оператором та за зміст інформації, що передається (розміщується) Абонентом;

4.13.Абонент самостійно відповідає перед третіми особами за неправомірне використання Послуг, що надаються Оператором.

5. Форс — мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, викликане обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення. До таких обставин, зокрема, Сторони відносять: стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; терористичні акти, військові дії, громадські заворушення; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Оператора за цим Договором; пошкодження оптико-волоконного кабелю або іншого обладнання у Провайдера на обслуговуванні у якого перебуває Оператор, повне або часткове пошкодження (знищення), крадіжка майна або обладнання Оператора або Абонента, яке приймає безпосередню участь в наданні послуг Абоненту, інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені і роблять неможливим виконання зобов’язань Оператора та Абонента за Договором.

5.2. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором, строк виконання Сторонами своїх зобов’язань переноситься пропорційно часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше 60-ти календарних днів. У випадку, якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більше вказаного терміну, або коли при їх настанні обом Сторонам стає очевидним, що вони будуть діяти більше цього терміну, Сторони мають право припинити дію Договору.

6. Термін дії Договору.

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє протягом 5 (п’ять) років.

6.2. Договір може бути розірваний в будь-який час за взаємною згодою Сторін.

6.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Оператора у випадку порушень Абонентом умов даного Договору та Правил, або будь-якою зі Сторін при письмовому повідомленні іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до розірвання Договору.

6.4. Договір залишається в силі в разі зміни реквізитів Оператора, установчих документів, форми власності, організаційно-правової форми та ін.

7. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

7.1 Абонент стверджує, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп’ютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.

У зв’язку з фактичною можливістю доступу до кабельної мережі та мережного обладнання сторонніми особами Абоненту забороняється:

— Користуватися обладнанням Оператора без заземлення;

— Підключати кабель до джерел електричної напруги;

— Залишати, працююче обладнання, без нагляду.

Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.

7.2 У випадку виникнення пожежі Абонент та/або особи, які мають доступ до обладнання Провайдера, мають негайно знеструмити комп’ютер, мережеве обладнання та від’єднати кабель.

7.3 Оператор рекомендує Абонентам або особам, які мають доступ до обладнання Абонента мати поруч з робочим місцем інструменти (прилади) для запобігання пожежі, а також пройти інструктаж з пожежної безпеки. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) цієї рекомендації покладається на Абонента.

7.4 Оператор рекомендує використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення (антивіруси, firewall, ОС та ін.).

7.5 Обов’язково виймати інтернет-кабель з мережевої карти комп’ютера, під час грози, в іншому разі Виконавець за пошкодження та/або нормальне функціонування обладнання ніякої відповідальності не несе.

8. Адреса и реквизиты

Оператор

ТОВ «ТК «ПЛАЗМА»

Юр. адреса: 42700, м. Охтирка вул. Гончаренко, 1

Код ЄДРПОУ 38103235

МФО 337546

р/р 26000055007490 у Сумська філія ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК»

Платник податку на прибуток на загальних умовах

Тел. (066)2216827

e-mail: tplazma@bk.ru

Директор

______________ Є.С. Голод

м.п. підпис

Абонент

П.І.Б. _____________________________________________

_____________________________________________

Паспортні дані:

Серія_____ № _______________________________

ІПН ________________________________________

Адреса підключення:_________________________

_____________________________________________

Телефон _____________________________________

Абонент

____________________/________________________/

(підпис) (ПІБ)