Договор

ДОГОВІР № ПД-__________

про надання телекомунікаційних послуг

м. Охтирка ______________________

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телекомунікаційна компанія «ПЛАЗМА» , зареєстроване як платник податків на загальних підставах , яке діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, серія ААВ № 318662, виданого виконавчим комітетом Охтирської міської ради Сумської області 24.05.2012 р., та відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11.01.2012 року № 04-206/09 внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій та ліцензії АЕ 183685, виданої НКРЗ від 03.12.2012 р., надалі іменується Оператор зв’язку, в особі директора Голода Євгена Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

__________________________________ надалі іменується — Споживач, в особі_________________________, що діє на підставі_______________ з другої сторони, разом в подальшому – Сторони,

відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі — «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій уклали цей Договір про надання телекомунікаційних послуг (надалі — «Договір») та домовились про наступне:

1. Терміни та визначення:

1.1. Послуги — телекомунікаційні послуги ( Інтернет та/або передача даних, послуги інтерактивного телебачення ), які надає Оператор зв’язку Споживачу на підставі укладеного між ними Договору.

1.2. Білінг — автоматизована система статистики та обліку спожитих Споживачем Послуг. За погодженням сторін, рахунки, що отримані через Білінг є підставою для проведення оплати Послуг.

1.3. Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.4. Підключення — комплекс дій Оператора зв’язку з підключення локальної мережі Споживача до мережі Оператора зв’язку шляхом одноразового налагодження з’єднання з мережею Інтернет одного персонального комп’ютера Споживача без функції сервера (маршрутизатора, поштового сервера та ін.)

1.5. Перенесення Послуг — комплекс робіт Оператора зв’язку аналогічних новому Підключенню Споживача.

1.6. Спам— масова розсилка кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати.

2. Предмет Договору

2.1. На умовах і в порядку передбаченому даним Договором Оператор зв’язку зобов’язується надати телекомунікаційні послуги згідно Специфікації на послуги, наведеної у Додатку №1 до цього Договору (далі – Послуги), а Споживач зобов’язується прийняти такі послуги та здійснити їх оплату.

2.2. Вимоги до якості Послуг та Робіт по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг та Робіт, загальним критеріям якості. Технічні характеристики, засоби зв’язку, параметри, які необхідні для надання Послуги, та відомості про Споживача перелічені у Додатку № 1 до Договору.

3. Обов’язки Сторін

3.1. Оператор зв’язку зобов’язується:

3.1.1. Надавати Споживачу Послуги згідно специфікації (Додатку №1) до цього Договору, що складає його невід’ємну частину, безперервно 24 години на добу 7 днів на тиждень, відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України (далі – Правила) та інших нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері телекомунікацій України. У разі зміни законодавства в сфері телекомунікацій щодо порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг Сторони зобов’язуються з моменту набрання чинності новим актом законодавства дотримуватись його положень. У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не суперечить чинному законодавству.

3.1.2. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, Договору та умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.

3.1.3. При пред’явленні Споживачем (усної чи письмової) претензії до якості наданої Послуги, усунути за свій рахунок причини, що призвели до погіршення якості Послуги в термін не більше одного робочого дня, якщо встановлено, що зниження якості відбулося з вини Оператора зв’язку. Оператор зв’язку не несе відповідальності за якість Послуги у випадку:

— ушкодження кінцевих пристроїв з вини Споживача;

— ушкодження абонентської лінії, що знаходиться на території Споживача, з вини Споживача;

— ушкодження ліній зв’язку, якщо їх організували треті особи або організації;

— ушкодження ліній зв’язку третіми особи або організаціями.

3.1.4. Сповіщати Споживача у письмовій формі або за допомогою технічних засобів передачі інформації (розміщення інформації на веб-сайті Оператора зв’язку www.tkplazma.com.ua), про зміни тарифів на Послуги не менше ніж за 7 (сім) днів до введення нових тарифів, про зміну умов надання послуг відповідно до Правил, про тимчасове припинення надання Послуг для технічного обслуговування обладнання Оператора зв’язку не менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку такого обслуговування. З питань надання Послуг Споживач може звернутись до Оператора зв’язку за телефоном (05446) 630-77, поштова адреса 42700, м. Охтирка, вул. Паркова, буд.1, електронна адреса tplazma@bk.ru.

3.1.5. Інформувати Споживача про зміни адреси та банківських реквізитів Оператора зв’язку.

3.1.6. Надавати Споживачу консультаційні послуги по технології, технічних та програмних засобах взаємодії в мережі Інтернет.

3.1.7. Попереджати Споживача про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг, відключення його кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та Правилами.

3.1.9. Приймати та вести облік заяв (скарг) Споживача про надання Послуг та задовольняти такі заяви (за наявності технічної можливості), усувати пошкодження в строки, передбачені нормативними актами у сфері телекомунікацій. Заяви (скарги) Споживача розглядаються Оператором зв’язку та надаються відповіді в порядку та терміни, передбачені законодавством України.

3.1.10. Забезпечувати правильність застосування тарифів;

3.1.11. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані Послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом;

3.1.12. Обмежувати на підставі рішення суду доступ своїх Споживачів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії;

3.1.13. Надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для укладення Договору, а також про надання та отримання Послуг відповідно до Правил та інших актів законодавства;

3.1.14. Забезпечити спостереження за функціонуванням технічних засобів та можливість відстеження значень показників якості обладнання що розташоване у Оператора зв’язку;

3.1.15. Надавати вичерпну інформацію про тарифи на Послуги та забезпечувати правильність їх застосування під час тарифікації, розрахунку платежів за надані Послуги;

3.1.16. Не розповсюджувати спам;

3.1.17. Направляти за викликом Споживача для підключення та/або усунення пошкоджень кінцевого обладнання, лінії Споживача, виконання інших робіт, необхідних для надання Послуг, своїх працівників, які повинні мати посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою (за наявності) та пред’являти його споживачеві;

3.1.18. Надавати Споживачу безоплатну консультаційну допомогу з питань замовлення та отримання Послуг у місцях їх продажу та шляхом забезпечення доступу до інформаційних служб;

3.1.19. Вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж, технічних засобів провайдерів та інформації, що передається ними;

3.1.20. Оприлюднювати інформацію про якість Послуг відповідно до законодавства;

3.1.21. Забезпечувати за письмовим зверненням Споживача обмеження доступу до певних Послуг (за наявності технічної можливості обладнання);

3.1.22. Попереджати Споживача не пізніше ніж за місяць про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

3.1.23. Інформувати Споживача про аварії на телекомунікаційній мережі із зазначенням орієнтовних строків усунення пошкоджень, визначених з урахуванням вимог нормативних документів у сфері телекомунікацій. Під аварією на телекомунікаційній мережі розуміється пошкодження кабелю або станційного обладнання, яке призводить до втрати зв’язку 100 або більшої кількості Споживачів.

3.1.24. Інформувати Споживача про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо Споживач не користувався цими послугами.

3.2. Споживач зобов’язується:

3.2.1. Дотримуватися вимог Правил;

3.2.2. Використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності;

3.2.3. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

3.2.4. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим споживачам;

3.2.5. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та ліній Споживача для надання Послуг третім особам;

3.2.6. Виконувати умови Договору, в тому числі своєчасно оплачувати отримані Послуги;

3.2.7. Надавати Оператору зв’язку достовірну інформацію, яка необхідна для укладення Договору;

3.2.8. Дотримуватися інструкцій, правил (порядку) користування кінцевим обладнанням;

3.2.9. Утримувати проводку Споживача в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки і кінцеве обладнання у справному стані;

3.2.10. Повідомляти на запит Оператора зв’язку тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг;

3.2.11. Не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) ідентифікаційних карток, електронного коду (ідентифікатора) кінцевого обладнання;

3.2.12. Не здійснювати зловмисні виклики з використання Послуг, не замовляти, не пропонувати розсилання та не розповсюджувати спам;

3.2.13. Виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.

3.2.14. 3а порушення вимог законодавства щодо порядку отримання Послуг споживач несе відповідальність згідно із законом.

3.2.15. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Споживача, та завдання збитків з його вини витрати Оператора зв’язку, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Споживачем у порядку, встановленому законом.

3.2.16. Сплачувати авансом абонентську плату на поточний календарний місяць, за Послуги Оператора зв’язку.

3.2.17. При укладанні чи переоформленні Договору Споживач зобов’язаний надати такі документи:

Для юридичних осіб: код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, відомості про контактні телефони та електронні адреси, копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки з єдиного реєстру юридичних осіб, копію статуту (за наявності), копію свідоцтва (виписку) платника податку на додану вартість (якщо Споживач є платником податку на додану вартість), інформація про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

Для фізичних осіб: копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, копію документа, який засвідчує, що Споживач являється власником приміщення (будівлі) в якому будуть підключатися Послуги, відомості про контактні телефони та електронні адреси (за наявності).

3.2.18. Забезпечувати доступ до лінійних споруд при їх обслуговуванні, встановленні обладнання, проведенні ремонтних робіт.

3.2.19. Письмово попередити Оператора зв’язку про своє небажання продовжувати відносини та відмову від отримання Послуг у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами.

3.2.20. Самостійно ознайомлюватись з нормативними документами, розміщеними у засобах масової інформації та/або на веб-сайті Оператора зв’язку та нести відповідальність за їх недотримання через несвоєчасне ознайомлення.

3.2.21. Повідомляти Оператора зв’язку не менш ніж за 10 днів про зміну реквізитів, передбачених у Договорі.

3.2.22. Надавати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свою згоду на обробку персональних даних, необхідних для укладення договору та надання Послуг.

4. Права Сторін

4.1. Оператор зв’язку має право:

4.1.1. Змінювати тарифи на Послуги у випадку зміни тарифів та/або зборів, що виставляються Оператору зв’язку третіми організаціями, або в будь-якому іншому випадку, коли на думку Оператора зв’язку такі зміни продиктовані умовами ведення бізнесу крім послуг, які регулюються чинним законодавством. У випадку незгоди Споживача з проведеними змінами, він повинен сповістити про це Оператора зв’язку у письмовій формі (за підписом керівника Організації Споживача) протягом 10 днів від дня письмового попередження про проведення вищевказаних змін. У такому випадку Договір буде розірвано на підставі п.8.5. даного Договору.

4.1.2. Оператор зв’язку має право припинити надання Послуги Споживачу та відмовити в подальшій можливості поновити її використання без компенсації зазнаних Споживачем витрат в разі виявлення випадків порушення правил використання Послуги, зазначених в пп. 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5.

4.1.3. Оператор зв’язку має право скорочувати або призупинити надання Послуг Споживачу у разі несплати за Послуги відповідно до умов п. 3.2.16. Договору, Закону України “Про телекомунікації ” та Правил.

4.1.4. Зберігати за собою усі права, що відносяться до призначення і адміністрування IP адрес та інших мережевих реквізитів, наданих Споживачу Оператором зв’язку. У випадку необхідності зміни наданих Оператором зв’язку Споживачу статичних IP адрес, Оператор зв’язку попереджає про це Споживача в термін не менш ніж за 5 днів. У разі незгоди з запропонованими змінами Договір може бути розірвано на підставі п.8.5. даного Договору.

4.1.5. Оператор зв’язку залишає за собою право на профілактичні роботи строком до 6 годин в місяць на простій сервісів у цей час, попередньо, за 7 календарних днів, повідомивши Споживача на офіційному веб-сайті Оператора www.tkplazma.com.ua про дату та час проведення профілактичних робіт.

4.1.6. Повідомляти Споживача про заборгованість за надані Послуги із застосуванням автоматичних засобів.

4.1.7. У випадку відсутності на перше число кожного календарного місяця оплати за попередній місяць, в сумі не менше ніж загальна вартість замовленої Послуги Споживачем на цей календарний місяць, Оператор зв’язку має право скоротити або призупинити надання Послуг. У разі коли протягом місяця після тимчасового припинення надання Послуг Споживач не надав підтвердження про усунення причин, які призвели до тимчасового скорочення або припинення надання Послуг, Оператор зв’язку має право розірвати Договір у порядку, передбаченому Правилами та Законом України “Про телекомунікації ”.

4.1.8. Відключати в порядку, встановленому законодавством, кінцеве обладнання Споживача у разі відсутності виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після вручення попередження Споживач протягом місяця не забезпечив його заміну; на підставі рішення суду, якщо це обладнання використовується Споживачем для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують національній безпеці; в інших випадках, встановлених законом.

4.1.9. Передавати інформацію про Споживача третім особам, для стягнення заборгованості, у випадку її прострочення.

4.1.10. Припинити діяльність з надання телекомунікаційних послуг відповідно до чинного законодавства України.

4.1.11. Для виконання умов Договору Оператор зв’язку має право залучати третіх осіб, без згоди на це Споживача

4.2. Споживач має право на:

4.2.1. Державний захист своїх прав.

4.2.2. Вільний доступ до Послуг; безпеку Послуг.

4.2.3. Вибір Оператора зв’язку, провайдера.

4.2.4. Вибір виду та кількості Послуг.

4.2.5. Безоплатне отримання від Оператора зв’язку, вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг.

4.2.6. Своєчасне отримання замовлених Послуг.

4.2.7. Отримання від Оператора зв’язку, відомостей щодо наданих Послуг у порядку встановленому законодавством.

4.2.8. Обмеження Оператором зв’язку, доступу Споживача до окремих видів послуг на підставі його письмової заяви та технічних можливостей Оператора зв’язку, в установленому законодавством порядку.

4.2.9. Дострокове розірвання договору (крім перенесення абонентського номера) на письмову вимогу споживача за умови попередження ним оператора, провайдера у визначений у договорі строк, але не пізніше ніж за 30 календарних днів;

4.2.10. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором зв’язку, обов’язків, передбачених Договором чи законодавством.

4.2.11. Оскарження неправомірних дій Оператора зв’язку, шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.

4.2.12. Відмову від оплати послуги, яку вони не замовляли.

4.2.13. Отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від, як окремих так і всіх замовлених Послуг.

4.2.14. Доступ до загальнодоступних Послуг відповідно до цих Правил та інших актів законодавства.

4.2.15. Отримання від Оператора зв’язку, інформації про зміну умов надання послуги і тарифів на її надання.

4.2.16. Вибір тарифу, тарифного плану, встановленого Оператором зв’язку.

4.2.17. Припинення Оператором зв’язку надання Послуг, які вони не замовляли.

4.2.18. Захист персональних даних, іншої інформації з обмеженим доступом у порядку, встановленому законодавством.

4.2.19. Несплату абонентної плати за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж Оператора зв’язку, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг у разі порушення Оператором зв’язку граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини споживачів, з дати подання Споживачем відповідної заяви (усної чи письмової) в бюро ремонту Оператора зв’язку та її реєстрації Оператором зв’язку.

4.2.20. Отримання безоплатної консультаційної допомоги Оператора зв’язку з питань замовлення та отримання Послуг, що ним надаються; зміну Переліку послуг (пакетів послуг), тимчасове припинення або припинення надання Послуг у порядку, встановленому Правилами та договором.

4.2.21. Безоплатне вилучення (повністю або частково) відомостей про них з електронних баз даних інформаційно-довідкових служб Оператора зв’язку, провайдера та телефонних довідників.

4.2.22. Повернення Оператором зв’язку невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених Послуг у випадках і порядку, визначених Правилами.

4.2.23. Переоформлення Договору на користування Послугами у порядку, визначеному нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій.

5. Роботи з підключення та порядок їх прийняття.

5.1. Роботи з підключення Споживача являють собою комплекс дій Оператора зв’язку з підключення локальної мережі Споживача до мережі Оператора зв’язку шляхом одноразового налагодження з’єднання з мережею Інтернет одного персонального комп’ютера Споживача без функції сервера (маршрутизатора, поштового сервера та інш.). Результатом підключення є фактична можливість Споживача користування Послугою.

5.2. По закінченню робіт з Підключення (введення каналу зв’язку в дію) Оператор зв’язку надає Споживачу підписаний зі свого боку Акт виконаних робіт з підключення Послуг, який Споживач зобов’язаний повернути протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання підписаним уповноваженою особою Оператора зв’язку або надати мотивовану письмову відмову від прийняття робіт.

5.3. У випадку невиконання Споживачем зобов’язання, передбаченого п.5.2. цього Договору у встановлений термін, роботи з Підключення вважаються прийнятими як вони є, а початком надання Послуг вважається дата активування Послуги.

6. Вартість. Порядок Платежів

6.1. Вартість Послуг, що надаються Оператором зв’язку наведені у Додатку № 1 до Договору.

6.2. Споживач сплачує Послуги за спільно погодженою авансовою системою оплати.

6.3. Нарахування плати за Послуги починається з дня підписання Акту виконаних робіт про підключення Послуг і припиняється відповідно до умов цього Договору. Після відключення Споживача від мережі Оператора зв’язку, Оператор зв’язку повинен зробити залік сум заборгованості Споживача Оператору зв’язку проти заборгованостей Оператора зв’язку Споживачу. Сторони повинні будуть зробити взаєморозрахунки протягом розрахункового періоду після остаточного відключення Споживача від мережі.

6.4. У разі бажання Споживача розірвати Договір на стадії підключення, установочна плата, яку Споживач оплатив Оператору зв’язку не повертається Споживачу.

6.5. Споживач сплачує авансом абонентну плату Оператору зв’язку на поточний календарний місяць. У випадку ненадходження авансових коштів, сплачених Споживачем на користь Оператора зв’язку, в сумі не менше ніж загальна вартість замовленої Послуги Споживачем на попередній календарний місяць, Оператор зв’язку має право на тимчасове припинення надання Послуг до моменту надходження оплати Споживача Оператору зв’язку в сумі, не менше ніж загальна вартість замовленої Послуги Споживачем на календарний місяць.

6.6. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Споживача, абонентна плата справляється в повному розмірі.

6.7. Після погашення Споживачем заборгованості Оператор в строк, що не перевищує двох робочих днів після погашення заборгованості, відновлює надання Послуг. Для прискорення відновлення надання Послуг Споживач може особисто повідомити службу розрахунків про проведену оплату, зазначивши місце, дату, суму сплачених коштів і номер розрахункового документа.

6.8. Отримана від Споживача сума платежу зараховується у такій послідовності:

— пеня;

— борги попередніх періодів;

— поточні нарахування за Послуги

— інші послуги, визначені в додатку до цього Договору;

— аванс на наступний період (зараховується у такій самій послідовності).

6.9. Оплачена авансом, але не використана частина коштів повертається Споживачу протягом 15 робочих днів з дати остаточного розрахунку за Договором, при наявності письмового звернення від Споживача.

6.10. Встановлені згідно з чинним законодавством пільги щодо абонентної плати за користування Послугами надаються з дня звернення Споживача і тільки за зареєстрованим місцем проживання таких громадян.

7. Відповідальність

7.1. За порушення вимог законодавства щодо порядку отримання послуг Споживач несе відповідальність згідно із законом. Оператор зв’язку не несе відповідальності перед Споживачем за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з надання Послуг в разі несправності кінцевого обладнання Споживача, у разі відсутності документів про підтвердження відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних документів в сфері телекомунікацій, пошкодження майна та обладнання телекомунікаційних мереж з вини Споживача, унаслідок викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором зв’язку.

7.2. Споживач відповідає за зміст інформації, що передається в мережі під мережевими реквізитами Споживача.

7.3. Оператор зв’язку не гарантує, що видима якість Послуг не залежить від справності та технічних характеристик (можливостей) конкретного апаратного обладнання та програмного забезпечення Споживача. Оператор зв’язку не зобов’язаний надавати технічний супровід, обслуговувати або ремонтувати технічні та програмні засоби, що належать Споживачу, та не відповідає за їх придатність або оптимальність для використання Послуг.

7.4. Оператор зв’язку не несе відповідальність за роботи, необхідні для реалізації підключення, виконувані Споживачем без контролю і керівництва Оператора зв’язку, а також за ушкодження, викликані діями, недоглядом чи порушенням даного Договору уповноваженими особами Споживача.

7.5. Оператор зв’язку не несе відповідальності за будь-які затримки, збої або тимчасове припинення в наданні Послуг, що виникли внаслідок існування прямих або опосередкованих обставин, які знаходяться поза зоною контролю Оператора зв’язку, включаючи збої електропостачання, збої в роботі міської та міжміської телекомунікаційних мереж, інших видів комунікації.

7.6. У разі несвоєчасної оплати наданих Послуг Споживач сплачує пеню, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення оплати.

7.7. Сплата Споживачем пені, правомірне припинення чи скорочення переліку Послуг не звільняє Споживача від обов’язку оплатити надані йому Послуги.

7.8. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Споживача, усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Споживача.

7.9. Оператор зв’язку несе перед Споживачем за ненадання або неналежне надання Послуг таку майнову відповідальність:

7.9.1. За безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної плати за весь період відключення.

7.10. Сплата штрафних санкцій, визначених у п. 7.9 Договору, здійснюється шляхом проведення перерахунку за наступний розрахунковий період (зменшення Споживачу суми до сплати).

7.11. Факт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Споживача оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Оператора зв’язку та Споживача, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Споживача від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Оператора зв’язку.

7.12. Оператор зв’язку не несе жодної відповідальності та не проводить перерахунку вартості Послуг, якщо Споживачем завчасно не було надано в абонентський відділ заяви про зміну або скорочення Послуг в наслідок того, що Споживач не цікавився, не знав про наявність інших, більш вигідних для нього тарифних планів чи послуг, які надаються Оператором зв’язку.

7.12. У разі анулювання чи визнання недійсною ліцензії Оператор зобов’язаний за письмовою заявою Споживача повернути йому невикористану частину коштів, які були ним передплачені авансом.

8. Термін Дії і Умови Припинення

8.1. Цей Договір складений у 2-х примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу. Договір набирає сили після його підписання обома Сторонами та діє протягом 1 (одного) календарного року, а в порядку взаєморозрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Всі додатки до даного Договору є невід’ємними його частинами.

8.2. У випадку, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку даного Договору жодна зі Сторін письмово не попередить іншу Сторону про його розірвання, Договір вважається поновленим на такий самий строк і на таких самих умовах які були раніше встановлені Договором. Таке поновлення строку даного Договору можливе без обмеження терміну.

8.3. Споживач має право відмовитися від отримання як окремих Послуг, так і від всіх Послуг, що надаються за цим Договором, письмово повідомивши Оператора зв’язку, не пізніше ніж за 30 календарних днів.

8.4. У разі відмови Споживача від усіх Послуг, що надаються за цим Договором, Договір вважається розірваним.

8.5. Договір може бути розірвано достроково у разі:

Незгоди Споживача зі змінами, що вказані в п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.4.;

У зв’язку з банкрутством чи ліквідацією однієї зі Сторін Договору (юридичної особи) ;

За рішенням суду;

У разі анулювання, визнання недійсною, закінчення терміну дії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій.

У зв’язку з недотриманням Споживачем правил використання Послуг, зазначених в пп.3.2.4, 3.2.5.

В інших випадках, передбачених чинним законодавством.

8.6. Усе устаткування, яке Оператор зв’язку передав Споживачу в користування на термін дії цього Договору Споживач повинен повернути Оператору зв’язку протягом 2-х (двох) днів з моменту розірвання Договору, що фіксується підписанням Сторонами акту здачі — приймання устаткування. У разі пошкодження устаткування чи неповернення Споживачем устаткування, Споживач компенсує вартість пошкодженого устаткування за ринковою вартістю цього устаткування.

8.7. При укладенні Договору кожна зі Сторін повинна надати іншій стороні на вимогу завірені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір. Оператор зв’язку має право пересвідчитися у повноваженнях фізичної особи, що підписує Договір з боку Споживача, та вимагати у зв’язку з цим пред’явлення оригінала документа, що посвідчує особу.

9. Конфіденційність

9.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати відомості конфіденційного характеру один про одного, а також не використовувати на шкоду один одному інформацію, отриману в рамках виконання цього Договору ;

9.2. Конфіденційною вважається будь-яка інформація щодо фінансового або комерційного положення Сторін або прямо названа Сторонами як конфіденційна;

9.3. За розголошення конфіденційної інформації та завдані в результаті цього збитки Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства;

9.4. Зобов’язання щодо дотримання конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення дії цього Договору або його дострокового розірвання протягом наступних трьох років;

10. Форс мажорні обставини

10.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні або невиконанні своїх зобов’язань за Договором, якщо затримка або невиконання відбулися внаслідок обставин або по причинах, що не залежать від можливостей Сторін; у число таких причин і обставин входять: війна (включаючи громадянську); заколоти; стихійне лихо; будь-яке з таких обставин, що роблять неможливим виконання цього Договору, розглядається як «Форс-Мажор».

10.2. Сторони не несуть відповідальності за будь-який збиток або інші витрати, що можуть бути понесені в результаті форс-мажорних обставин.

10.3. Доказом настання дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України.

11. Інші Положення

11.1. Цей Договір являє собою остаточну угоду між Сторонами, яка обговорює надання і користування телекомунікаційними послугами із можливістю виходу до міжнародної комп’ютерної мережі Інтернет і має переважну силу в порівнянні з усім попереднім листуванням, переговорами, протоколами про наміри й іншими угодами між Сторонами, що торкаються предмету цього Договору.

11.2. Будь-які розбіжності, що виникають при виконанні цього Договору або у зв’язку з ним, при неможливості їх вирішення шляхом переговорів, підлягають передачі на вирішення у Господарський суд за місцем розташування відповідача.

11.3. Умови даного Договору мають однакову силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим складанням додаткової угоди крім випадку зазначеного у п. 4.1.1.

11.4. Жодна з сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

11.5. Укладенням цього Договору Споживач засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема: Закон України «Про телекомунікації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг». У разі зміни законодавства в сфері телекомунікацій щодо порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг Сторони зобов’язуються з моменту набрання чинності новим законодавчим актом дотримуватись його умов У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не суперечить чинному законодавству.

11.6. Користування Послугами здійснюється на власний ризик Споживача. Споживач усвідомлює, що під час роботи у всесвітній мережі він може стикнутися з програмами-вірусами. Для запобігання програмам-вірусам Споживач самостійно вживає заходи безпеки, самостійно несе відповідальність та ризики роботи в мережі Інтернет.

11.7. Укладенням цього Договору Споживач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Оператору на обробку його персональних даних (без додаткового письмового повідомлення) з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України. Споживач своїм підписом також погоджується з тим, що Оператор зв’язку має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких повідомлень Споживача, не змінюючи при цьому мети їх обробки.

11.8. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору шляхом підписання відповідних Додатків до Договору.

11.9. Зміни умов Договору, реквізитів Сторін, та переліку послуг оформляються додатковими угодами та/або додатками до нього, які є невід’ємними частинами Договору.

11.10. Надання послуг, не перерахованих у Прейскуранті і які не входять до предмету даного Договору, обговорюються між Сторонами Договору окремо.

11.11. Абонент і Оператор зобов’язуються забезпечувати конфіденційність облікової інформації, якщо такі використовуються. Оператор не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом через розголошення останнім своєї облікової інформації.

11.12. Виконання предмету цього Договору виключає отримання будь-якої вигоди Абонентом при передачі отриманих від Оператора послуг третім особам.

11.13. Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних ” своїм підписом під Договором кожна зі Сторін надає згоду (дозвіл) іншій Стороні на обробку (в тому числі збір, використання та зберігання) своїх персональних даних (дані про особу), вказаних в документах Сторін, у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у Договорі та інших документах, укладених на виконання Договору, з метою забезпечення господарській діяльності Сторін та реалізації відносин і бази даних контрагентів Сторін.

11.14. Сторони підтверджують, що особи, визначені в даному Договорі, персональні дані яких будуть оброблятися у зв’язку з виконанням умов Договору, ознайомленні з правами та обов’язками, зазначеними Законом України „Про захист персональних даних ”, та зобов’язуються забезпечувати виконання вимог Закону України „Про захист персональних даних ”, включаючи забезпечення захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них та дотримання прав суб’єктів персональних даних.

11.15. Абонент надає дозвіл на розміщення телекомунікаційного обладнання Оператора у не житловій частині будинку, що належить йому на правах спільної власності, на підставі діючого законодавства України.

11.16. Спори між Оператором та Абонентом, що випливають у зв’язку з виконанням умов цього Договору, неврегульовані шляхом переговорів, підлягають вирішенню у судовому порядку. Сторони зобов’язуються вжити всі можливі дії для досудового вирішення спору. Досудовий (претензійний) порядок вирішення спорів обов’язковий для Сторін. Претензії направляються однією стороною іншій стороні рекомендованим листом з

повідомленням про вручення. Термін відповіді на претензію складає 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання претензії

11.17. Оператор не несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути завдані Абоненту внаслідок споживання або не споживання ним Послуг за даним Договором;

11.18. Оператор не несе відповідальність за порушення Абонентом чинного законодавства України при користуванні Послугами, що надаються Оператором та за зміст інформації, що передається (розміщується) Абонентом;

11.19. Абонент самостійно відповідає перед третіми особами за неправомірне використання Послуг, що надаються Оператором.

12.ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

12.1. Абонент стверджує, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп’ютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.

У зв’язку з фактичною можливістю доступу до кабельної мережі та мережного обладнання сторонніми особами Абоненту забороняється:

— Користуватися обладнанням Оператора без заземлення;

— Підключати кабель до джерел електричної напруги;

— Залишати, працююче обладнання, без нагляду.

Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.

12.2. У випадку виникнення пожежі Абонент та/або особи, які мають доступ до обладнання Провайдера, мають негайно знеструмити комп’ютер, мережеве обладнання та від’єднати кабель.

12.3. Оператор рекомендує Абонентам або особам, які мають доступ до обладнання Абонента мати поруч з робочим місцем інструменти (прилади) для запобігання пожежі, а також пройти інструктаж з пожежної безпеки. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) цієї рекомендації покладається на Абонента.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Оператор зв’язку: ТОВ «ТК «ПЛАЗМА» Юр. адреса: 42700, м. Охтирка вул. Паркова, 1 Код ЄДРПОУ 38103235 МФО 337546 р/р 26000055007490 у ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» Платник податку на прибуток на загальних умовах Тел. (050)9061456 e-mail: tplazma@bk.ru Директор ______________ Є.С. Голод Споживач: __________________________________________________ Адреса: ___________________________________________ Реквізити: _________________________________________________ _________________________________________________ МФО або ІНН ________________ код _______________________________________________ Тел. ____________________Факс ______________________ Електронна адреса__________________________________ ________________________/_______________________ (підпис) П.І.Б.

Додаток № 1

до Договору № _____від_______________

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телекомунікаційна компанія «ПЛАЗМА» , зареєстроване як платник податків на загальних підставах , яке діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, серія ААВ № 318662, виданого виконавчим комітетом Охтирської міської ради Сумської області 24.05.2012 р., та відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11.01.2012 року № 04-206/09 внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій та ліцензії АЕ 183685, виданої НКРЗ від 03.12.2012 р.,, надалі іменується Оператор зв’язку, в особі директора Голода Євгена Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

__________________________________ надалі іменується — Споживач, в особі _________________________, що діє на підставі_______________ з другої сторони, разом в подальшому – Сторони,

підписали даний додаток про наступне:

1. Оператор зв’язку на підставі Договору №______ від ___________________ р. проводить Споживачу Послуги:

1.1. Технологія підключення: Ethernet

1.2. Фактична адреса надання Послуг Споживачу: _______________________________________________________

1.3. Поштова адреса Споживача (адреса, за якою надсилати поштою рахунки, листи тощо):

_________________________________________________________________________________________________

1.4. Електронна адреса Споживача ( за наявності): ______________________________________________________

1.5. Контактні телефони Споживача: __________________________________________________________________

2. Деталізація послуг, що надаються Споживачу Оператором зв’язку, відповідно до тарифів, затверджених Оператором зв’язку та обраних Споживачем :

№ пп Назва Пакету Послуги, що надається Споживачу Швидкість Інтернет Щомісячна абонентська плата, грн. Приймання інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет) Передача інформації ( зарубіжний трафік та до Українських ресурсів Інтернет)

1 до ____ Мбіт/с до ____ Мбіт/с

2

2.1 Додаткові послуги, що надаються Споживачу Оператором зв’язку, відповідно до тарифів, затверджених Оператором зв’язку та обраних Споживачем :

№ пп Назва Послуги, що надається Споживачу Кількість Послуг, що надається Споживачу Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ

1.

2.

3.

ІР адреси надаються тільки за заявою Споживача. Вартість замовлення однієї ІР адреси — 50,00 грн. / місяць

При укладанні цього Договору, Споживач обирає необхідний тарифний план та направляє Оператору зв’язку письмову заявку. В разі необхідності Споживач має право змінювати обраний тарифний план на інший і при цьому зміна тарифного плану проводиться Оператором зв’язку тільки після отримання від Споживача відповідної письмової заявки на виконання таких змін.

Оператор зв’язку: Споживач:

Директор__________________ Є.С. Голод ___________________/___________________/

(підпис) (підпис) П.І.Б.

М.П. М.П.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *